Ansøgning om ophold

Ophold kan søges af forskere og studerende med et projekt inden for Grækenlands og middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner, samt af kunstnere, forfattere og arkitekter m.fl. Instituttet prioriterer ophold af 1 til 3 måneders varighed. Bemærk at en ansøgning tydeligt skal begrunde, hvordan projektet er forankret i den græske kontekst.

Der er desuden stipendier til gymnasielærere, som ønsker at udbygge deres kendskab til græsk kultur.

Finansieringen af opholdet ud over det tildelte ophold/stipendium påhviler ansøgeren.

Instituttet har to faste ansøgningsfrister: 20. februar for ansøgninger vedr. efteråret (1. september – 31. januar) og 20. september for ansøgninger vedr. foråret (1. februar – 31 juli). Ansøgningen fremsendes elektronisk med bilag i en samlet pdf-fil til: assistant.director@diathens.gr

Tildelingen af ophold og stipendier foretages af Bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen.

Svar på ansøgninger for efteråret kan normalt forventes i slutningen af maj, mens svar på ansøgninger for foråret kan forventes i slutningen af november.

Der anvendes to forskellige ansøgningsskemaer, som kan downloades i spalten til højre eller rekvireres fra Det Danske Institut i Athen. Modtagelse af ansøgning bliver bekræftet pr. e-mail. Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke ansøgningsmuligheder forskellige typer ansøgere har. Ansøgninger, som er mangelfuldt udfyldt og ikke overholder de anførte krav, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle ansøgere skal indsende egen ansøgning. Såfremt man ønsker ophold sammen med andre ansøgere, anføres det i ansøgningen. Oplys samtidig om der ønskes individuelle værelser eller om der kan deles værelse.

Kriterier for tildeling af ophold og stipendier på Det Danske Institut i Athen

FORMELLE KRAV
1) Ansøgningsskemaet skal være korrekt udfyldt med samtlige personlige informationer.
2) Ansøgningen skal indeholde en uddybende projektbeskrivelse og et curriculum vitae.
3) Det skitserede projekt skal være i overensstemmelse med Instituttets målsætninger.

OVERORDNEDE KVALITETSKRITERIER
Tildeling af ophold på Det Danske Institut i Athen baseres primært på baggrund af den indsendte projektbeskrivelse. De overordnede kriterier for tildeling af ophold er kvaliteten af det skitserede projekt samt dets relation til Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og/eller kulturtraditioner.
Høj faglig kvalitet prioriteres for både videnskabelige og kunstneriske projekter. Særligt for kunstneriske projekter vægtes endvidere projekter, som har en klart defineret udstillings- og/eller formidlingsstrategi. For samtlige projekter lægges der særlig vægt på nødvendigheden af at projektet gennemføres i Athen/Grækenland.

YDERLIGERE KVALITETSKRITERIER
I ikke-prioriteret rækkefølge:

1) Er projektet klart defineret?
2) Har projektet et højt fagligt niveau og er det originalt og nyskabende?
3) Er projektet velforberedt? Er der på forhånd f.eks. taget kontakt til personer/institutioner i Grækenland? Er der f.eks. gjort overvejelser om, hvordan sprogbarrieren kan overkommes?
4) Er de forventede resultater (f.eks. publikationer, udstillinger, koncerter) klart beskrevet og er arbejdsplanen realistisk?
5) Er ansøger kvalificeret til at udføre det pågældende projekt?

Hent kriterierne for ophold her

Ansøgningsvejledning

Vi opfordrer ansøgere til at læse denne vejledning grundigt igennem. Ansøgninger, der ikke lever op til de formelle krav, afvises.
1: Brug det korrekte skema, det som passer til din profil.
2: Følg anvisningerne ovenfor med hensyn til at gemme det. (Hvis du oplever problemer med at udfylde og gemme, kan det skyldes, at du skal have opdateret din PDF-reader). Undlad venligst at indsende en scannet version.
3: Udfyld alle rubrikkerne i ansøgningsskemaet. Vi har brug for dem.
4: Søg udelukkende inden for den opslåede periode (forår-sommer eller efterår-vinter). Angiv alternative ønsker. Det højner chancerne for ophold, hvis du spreder dem ud over hele perioden.
5: Hvis du er interesseret i mere end en type ophold, så hak dem alle af. (Hvis du f.eks. helst vil have både frit ophold, men også ville være interesseret, hvis du kun fik for egen regning, så hak af begge steder.)
6: Udover skemaet skal ansøgningen indeholde alle de på skemaet angivne bilag.
7: Saml ansøgningsskema og alle bilag i en samlet PDF-fil og send den elektronisk. (Hvis du ikke har mulighed for at samle flere PDF-filer til en, findes flere gratisprogrammer på nettet).
8: Indsend inden fristens udløb. For sent indsendte ansøgninger kommer ikke i betragtning.
9: Husk at indsende rapport efter endt ophold.

OPSLAG OM OPHOLD
Her kan du se det opslag, som passer til din ansøgningsprofil:

Opslag FORSKNING, KUNST, LITTERATUR M.M.

Opslag GYMNASIELÆRERE

ANSØGNINGSSKEMAER OG SAMTYKKEERKLÆRING
Her kan du downloade det ansøgningsskema, som passer til din ansøgning:

Ansøgningsskema for forskere, kunstnere, forfattere, arkitekter og studerende

Ansøgningsskema for gymnasielærere

Skemaet er et pdf dokument, som kan udfyldes direkte på computeren uden at skulle printes ud.
N.B. Ansøgningsskemaet skal downloades på din computer, inden du udfylder det. Højreklik på skemaet og vælg “gem som”.