Det Danske Institut i Athen – Strategi for 2015-2018

Baggrund

Bestyrelsen for Det danske Institut i Athen vedtog på sit møde i april 2014, at der var behov for en egentlig strategi for instituttet. Vedtagelsen skal ses som en fremtidssikring af instituttets virke og en erkendelse af, at instituttets meget brede formål er vanskeligt opfyldeligt med den nuværende bemanding.

Der afholdtes derfor d. 26-28. september et intensivt ekstraordinært bestyrelsesmøde/strategiseminar i Athen udelukkende med DIA-strategi som emne. Diskussionen blev ledet af direktør, mag.art. og adjungeret Professor Jesper Højberg Christensen, Nextwork og Advice. Direktionen deltog i hele seminaret.

Instituttets formål er at fremme forskning, undervisning og kulturformidling.

Der blev på seminaret enighed om en strategi der omfatter:

1. Større fokusering og skarpere prioritering

I erkendelse af at vedtægterne nævner de tre områder, forskning, undervisning og kulturformidling arbejdes der med en tredelt handleplan. Dette betyder selvsagt ikke, at forskning og undervisning eller formidling af forskningen adskilles, men er et praktisk hensyn, der for de kommende år udstikker retningen og sætter et særligt fokus på kulturformidlingen.

2. Diversitet i medarbejderstab

Der blev også enighed om ved fremtidige stillingsbesættelser at støtte op om strategien ved at tilstræbe diversitet i kompetencer og områder.

3. Bestyrelsens involvering

Det blev vedtaget at arbejde med formen på bestyrelsens møder, så der kunne opnås større fokusering, bedre synlighed og ressourceudnyttelse med overholdelse af adskillelse mellem bestyrelsens og direktionens arbejde, mellem ledelse og drift. Det besluttedes at prøve enten at afholde det ene møde med anvendelse af digitale hjælpemidler eller skabe aktiviteter omkring det fx med foredrag eller oplæg fra gæster, som kunne understøtte instituttets arbejde og dets synlighed i Danmark. Mødet i København skal således også bruges til at inddrage relevante stakeholders/donorer.

A. Strategi for forskning:

Bestyrelsen ønsker, at DIA prioriterer at tiltrække et større, eksternt finansieret og gerne tværfagligt forskningsprojekt på internationalt niveau og med lederen siddende i Athen. DIA’s egen forskningsindsats har hele den græske antiks og dennes efterliv som sit centrale punkt. Nyere tids græske historie og kultur er dog ikke dermed udelukket. Tildelingen af stipendier skal afspejle disse målsætninger i videst muligt omfang.
Bestyrelsen ser derudover gerne tilknytning af post. doc-s med feltprojekter eller ph.d.-studerende inden for instituttets områder.

Vigtigste handlinger
Instituttet søger aktivt at tiltrække projekter eller indkalde ideer til projekter fx ved at skaffe `seed money´.
Direktionen kontakter systematisk og ud fra liste de relevante miljøer i Danmark og undersøger, om der kunne være mulige græske eller nordiske partnere.

B. Strategi for undervisning:

Bestyrelsen finder det nuværende samarbejde med danske gymnasier, universiteter og museer særdeles værdifuldt og ser det gerne fortsat og om muligt udvidet med nye kurser, der som antikkurset udnytter instituttets beliggenhed.

Vigtigste handlinger
Direktøren tager kontakt til og træffer aftaler med ledelsen, dekan/ institutleder/ studieleder på de tre involverede universiteter om eventuelle planer og giver ideer til samme for kurser/ ekskursioner til Grækenland.

C. Strategi for kulturformidling:

Bestyrelsen ønsker kulturarbejdet og kulturformidlingen fokuseret og for markant størstedelens vedkommende centreret omkring moderne kultur. Bestyrelsen finder at dette arbejde i væsentlig grad skal opgraderes, så der under brede, men veldefinerede relevante temaer arrangeres kulturmøder mellem danske og græske kunstnere i form af udstillinger, foredrag, workshops, koncerter, opsætninger og lign. Det gensidigt befrugtende samspil er et helt afgørende kriterium.

Vigtigste handlinger
Første tema kunne være Ny materialitet, idet der her allerede er et arbejde i gang med en udstilling inden for moderne billedkunst. Temaet kunne inddrage flere andre kunstformer som fx litteratur, drama, arkitektur og byrum, kunsthåndværk og musik.
Det tilstræbes, at aktiviteterne gøres kendte i Danmark gennem dublering eller på anden måde. De planlagte aktiviteter indarbejdes i den årlige ansøgning til Kulturstyrelsen, idet deres gennemførelse i høj grad forudsætter ekstern finansiering. Aktiviteterne støttes gennem tildelingen af stipendier.

Download DIAs strategi for 2015-2018 i pdf-format